L'ALCALDIA ALS BARRIS

L'alcaldia
als barris

El Paer en Cap, Fèlix Larrosa, t'atén presencialment al teu barri.

Si vols explicar a l'alcalde les teves propostes, consultes o iniciatives, pots omplir aquest formulari o bé trucar al 973 700 302 i et concretarem l'hora.

Dia: 19.03.24
Hora: Matí
Lloc: Local Social de l'Escorxador
Barri: Instituts-St. Ignasi i Templers-Escorxador

Accedeix al formulari

El consell de ciutat

Consell
de Ciutat

El Consell de Ciutat, és el màxim òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament de Lleida on, representants de la ciutat, elegits pels Consells de Barri i temàtics, actors socials, econòmics i representants de la ciutadania, debaten plegats amb els responsables polítics i tècnics municipals sobre els afers públics des de la corresponsabilitat, el compromís i estima per la ciutat de Lleida.

Llegir més

ELS CONSELLS DE BARRI

Consells
de Barri

Què són els Consells Territorials de Barri

Són un instrument preferentment presencial de caràcter consultiu i propositiu, a través dels quals la ciutadania es pot informar, debatre, fer propostes o queixar-se a la persona delegada per l’alcaldia: el/la regidor/a de barri.

Són un espai d’interacció per a entitats (formals i no formals) i persones a títol individual, que han de servir per enriquir les dinàmiques associatives als barris.

Constitueixen una oportunitat de fer operatiu nous espais de participació, oberts, integradors i de gran potencial democràtic.

La figura del regidor/a de barri

L'Ajuntament de Lleida creà, a 2006, la figura de regidor/a de barri, amb l'objectiu de facilitar una interacció més propera entre la ciutadania i els seus representants al govern local, és a dir, per a fer la política municipal més participativa i transparent.

La ciutat està dividida en quinze Consells de Barri, al davant de cadascun d'ells hi ha el regidor o regidora que, per delegació de l'alcalde, ha de fer el seguiment de les dinàmiques participatives que s'hi generin. 

En funció del barri de la ciutat on viviu, cerqueu el contacte amb el regidor/a amb qui us correspon exercir el dret d'audiència.

Grups dinamitzadors

Els grups dinamitzadors són espais relacionals de participació directa que tenen per objectiu treballar de forma periòdica en tots aquells projectes i propostes plantejades de forma comunitària des de la corresponsabilitat i el compromís de tots els agents implicats en els barris. Estan conformats per veïns i veïnes, entitats i personal tècnic de l’Ajuntament de Lleida.

Pretenen:
· Apoderar la ciutadania en la construcció de la seva comunitat local.
· Reivindicar les necessitats dels barris des de la perspectiva directa dels veïns i veïnes i les entitats que hi treballen.
· Tractar temes d’interès general des d’una visió tranversal i multidisciplinar.
· Fer més plural i diversa la interlocució dels barris amb l’Ajuntament Lleida.
· Contribuir a una millor comunicació i interacció entre els diferents agents que conformen el teixit associatiu de cada barri i/o zona.
· Propiciar una governança municipal més pròxima i participativa, bastida des de l’assoliment d’amplis consensos.

Els 15 Consells de Barri

La ciutat està dividida en quinze Consells de Barri, al davant de cadascun d'ells hi ha el regidor o regidora que, per delegació de l'alcalde, ha de fer el seguiment de les dinàmiques participatives que s'hi generin.

Fes clic als quadres vermells, per consultar els barris i la seva informació relacionada:

Inscriu-te com a membre del Consell de Barri

Mitjançant l’enllaç a aquest tràmit, podeu desginar els membres al Consell de Barri

Dona't d'alta

Les funcions i l'organització dels Consells de Barri

Consulta el Procés de Constitució dels Consells de Barri

Procés Constitució Consells de Barri

Notícies relacionades

ELS CONSELLS SECTORIALS

Consells
Sectorials

Què són els Consells Sectorials (temàtics)

Són un instrument preferentment presencial de caràcter consultiu i propositiu, a través dels quals la ciutadania es pot informar, debatre, fer propostes o queixar-se a la persona delegada per l’alcaldia: el/la regidor/a competent en cada àmbit.

Són un espai d’interacció participativa per a entitats (formals i no formals) i persones a títol individual, que han de servir per donar representació i visibilitat a la diversitat dels col·lectius humans, segments de població o agrupacions entorn d’un centre d’interès temàtic o sectorial compartit.

Assemblea de les Religions
L’Assemblea Municipal de les Religions és un òrgan de participació sectorial creat per l’Ajuntament de Lleida amb funcions consultives i assessores en totes les matèries relacionades amb els afers religiosos que s’esdevinguin a Lleida.

Enllaç al web

Consell Assessor de la Infància i l’Adolescència
El Consell Assessor Municipal de la Infància i l’Adolescència de la Ciutat de Lleida és un òrgan permanent de participació ciutadana en els assumptes municipals en relació amb aquells àmbits d’activitat pública municipal que afectin o es refereixin a la infància i l’adolescència. En especial fa palès el desig de donar una via de participació i opinió als infants i a totes aquelles entitats que hi tinguin relació directa.

Enllaç al web

Consell Escolar Municipal
Els Consells Escolars Municipals són els organismes de consulta i de participació dels sectors afectats en la programació de l'ensenyament no universitari dins l'àmbit municipal. [Article 14 - Llei 25/1985 de 10 de desembre dels Consells Escolars]

Enllaç al web

Consell Municipal pels drets de les persones LGTBIQ+
L’Ajuntament de Lleida vol potenciar el diàleg i la sensibilització de la ciutadania vers les diferents orientacions afectives i sexuals per tal d’afavorir el respecte a la diversitat i la convivència. L’objectiu és crear espais de llibertat, diversitat i respecte, dels drets LGBTIQ+ i dels Drets Humans en general.

Enllaç al web

Consell Mixt de Cooperació
El consell Mixt de Cooperació de l'Ajuntament de Lleida és l'espai de participació i de reflexió conjunta entre els òrgans i actors de la cooperació internacional a la ciutat de Lleida.

L'objecte del Consell Mixt de Cooperació és la promoció de la participació de tots els ciutadans i ciutadanes en temes de Cooperació, així com vetllar per a la consecució d'una distribució clara i oberta dels pressupostos destinats a cooperació i educació per al desenvolupament.

L’activitat del Consell está encaminada a:
· Fomentar la participació directa de les persones, les entitats i els sectors interessats, establint a l’efecte els mecanismes adients d'informació, d'estímul i de seguiment de les seves activitats.
· Assessorar l'Ajuntament en els diferents programes i actuacions que aquest dugui a terme a la ciutat, de manera que siguin accessibles a qualsevol persona, i prevegin l'assistència i participació de tota la ciutadania.
· Preparar i difondre estudis que se li requereixin sobre la cooperació per al desenvolupament i la sensibilització i sobre els problemes que aquests temes plantegin i les seves possibles solucions i alternatives.
· Fomentar l'aplicació de polítiques i actuacions municipals integrals i integradores encaminades a la defensa de la pau, els drets humans i la justícia.
· Fomentar i promoure l'associacionisme i la col·laboració entre els possibles interessats i entre les organitzacions en que s'integrin, potenciant la coordinació entre elles.
· El desplegament de noves accions i modalitats d'actuació susceptibles de convocar tots els ciutadans i ciutadanes entorn la idea de la solidaritat.

Enllaç al web

Consell Municipal de Cultura
El Consell Municipal de Cultura ha d’esdevenir l’eina fonamental que impulsi el debat i la reflexió sobre l’estat de la cultura a la ciutat de Lleida, així com l’espai on fer propostes per a les grans línies polítiques culturals municipals, a mig i llarg termini, consensuades a través de la participació ciutadana.

Enllaç al web

Consell Municipal de les Dones
El Consell Municipal de les Dones és l’òrgan de participació de les entitats i organismes d’àmbit social, cultural, polític i econòmic, per a la consulta, l’estudi i l’assessorament per a la plena incorporació de les dones a la vida ciutadana i per a l’assoliment de la igualtat de gènere.

Enllaç al web

Consell Municipal "Lleida Social"
L’objecte del Consell Municipal “Lleida Social” es impulsar un espai ampli i estable de reflexió i recerca de consens sobre temes estratègics per al benestar social en matèria de serveis socials, promoure i potenciar el treball participatiu, col·laboratiu i corresponsable entre les institucions i organitzacions que actuen en aquest camp i promoure la complementarietat entre les administracions públiques i les entitats i empreses de caràcter social, que exerceixen la seva activitat en l’àmbit dels serveis socials.

Enllaç al web

DIAGNÒSTICS VIUS

Diagnòstics vius

L'Ajuntament de Lleida, des del Departament de Participació, ha creat un espai per identificar les diferents necessitats de la ciutat i els seus ciutadans/es.

Properament, us convidarem a conéixer i fer créixer els diferents diagnostics vius.

Top cross