Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Igualtat


Esteu aquí: Inici Documents Participació ciutadana

Participació ciutadana

Reglament de Participació Ciutadana
Aprovat en Sessió Plenària de la Corporació del dia 28 d'abril de 2006. Explica tots els mecanismes i canals mitjançant els quals es pot participar al municipi de Lleida.
Guia d'activitats als Centres Cívics i Locals Socials
Memòries
Reglament del funcionament dels Centres Cívics i Locals Socials municipals
El marc legal de la Participació Ciutadana
Constitució Espanyola 1978. Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local. Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre pel qual s'aprova el reglament d'organizació, funcionamient i règim jurídic de les entitats locals. Text refós de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal de Règim Local de Catalunya. LLEI 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 5170, pàg. 53507, de 10.7.2008). Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. Real Decreto 1270/2003, de 10 d'octubre pel qual s'aprova el reglament per a l'aplicació del règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local. Ley Organica 1/2002 de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación. LEY 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Decret Legislatiu 2/2003, de 20 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya Ley 6 de 1996, de 15 de gener, del Voluntariado.
Propostes presentades als Pressupostos Participatius 2017
File 2a edició de Cinemón Xic

Regidoria de Participació Ciutadana, Drets Civils i Cooperació


Àrea de Participació Ciutadana
C/ de la Tallada, 32
25002 Lleida
Tel. 973 700 453


Àrea de Drets Civils i Cooperació Internacional
Plaça de l'Ereta, 8-3a planta
25002 Lleida
Tel. 973 700 457

Horari d'atenció a la ciutadania
de 10:00 a 14:00 hores
de dilluns a divendres.

Inici · Avís legal · Mapa Web

© Regidoria de Participació Ciutadana, Drets Civils i Cooperació de l'Ajuntament de Lleida.